Constitució del Consell Escolar Municipal de Cervera

Constitució del Consell Escolar Municipal de Cervera

El passat 19 de maig, en un primer plenari extraordinari, es va constituir el Consell Escolar Municipal (CEM), com a òrgan consultiu i d’assessorament per als cursos 2021-2022 i 2022-2023, segons el que determina el seu Reglament.

El Consell Escolar Municipal és l’organisme de consulta i de participació dels sectors afectats en la programació de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit del municipi de Cervera.

Està format per un total de 33 membres: 6 en representació del sector de direccions de centres escolars, 6 del sector professorat, 6 del sector alumnat, 3 del sector de personal d’administració i serveis, 6 del sector famílies i 6 de la Paeria.

En la mateixa sessió es va designar els 7 membres que formen part de la Comissió Permanent del CEM, 1 per cada sector, excepte la Peria que en té dos. La funció bàsica de la Comissió Permanent és la d’executar els acords del Plenari del Consell i d’impulsar i coordinar el treball i les activitats determinades en el Ple.

En la reunió del Ple es van acordar:

  • Proposar les dates festives de lliure elecció per al curs 2021-2022.
  • Fer una taula de treball, amb els membres de la Comissió permanent i altres persones del CEM que hi vulgui participar voluntàriament, per determinar els pros i contres de fer zonificació única en l’assignació d’alumnat a P3, la possibilitat que les escoles de primària tinguin dret a estar adscrites als dos instituts de la ciutat indiferentment i treballar les hipòtesis de repartiment d’alumnat a P3 d’acord amb les dades conegudes del padró municipal dels anys 2019 i 2020 per fer propostes al Departament d’Educació en la programació dels propers cursos, tot respectant l’acord de l’alternança a P3.
  • Demanar al Departament d’Educació, administració competent en la planificació escolar:
    • L’atorgament d’una cinquena línia educativa de P3 per al curs 2021/2022.
    • El manteniment del compromís de tenir dues línies de P3 l’escola Jaume Balmes el 2022/2023 (tant a l’oferta inicial com a la definitiva).
    • La disposició, durant el curs 2021-2022, a les tres escoles de la ciutat dels recursos educatius, humans i econòmics, equivalents als que correspondrien a cinc línies.

En la reunió es va informar, també, de diferents qüestions: curs d’alfabetització digital per a famílies, activitat de piscina per a l’alumnat de tercer de primària, projecte Mirall de prevenció de l’assetjament escolar, camps de treball locals i altres activitats complementàries per a l’estiu 2021.